Jason Harcsztark
Jason Harcsztark

Jason Harcsztark

Doanh nhân và chuyên gia kỹ thuật
Jason is a graphic artist and entrepreneur. He manages multiple websites and often gets involved in community management and marketing. Host Advice is happy to bring Jason to our team of experts to interview and write about hosting companies. He brings the experience of running small online businesses to his interviews, offering a refreshingly easy to read and relevant style to tech blogs.

Jason is a graphic artist and entrepreneur. He manages multiple websites and often gets involved in community management and marketing. He brings the experience of running small online businesses to his interviews, offering a refreshingly easy to read and relevant style to tech blogs.

Latest Articles by Jason Harcsztark

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top