Try Our Free URL Redirect Checker

Trình kiểm tra chuyển hướng URL miễn phí

Tất cả các URL mà trình duyệt của bạn đã truy cập, trên đường đến trang hiện tại

URL redirect checker is a perfect tool to check the status of web links. If any web pages are redirected, this free tool can help you analyze the path with pre-defined status codes. With just a couple of clicks, anyone can perform advanced analysis of links.

How to Check the Redirect Path of an Affiliate Link or Short URL?

There are times when you might want to check the links on your website or your competitors. Or, you want to cross-check an affiliate link for malware. Whatever the case, this free URL redirect checker will help you perform an in-depth and comprehensive analysis of all forms of links.

Simply enter the link that you wish to check, and our software will trace and show everything – from cookies to suspicious redirects.

What is a Redirect URL?

Also known as URL forwarding, a redirect URL is a commonly-used technique to display an existing webpage available under one or more URL addresses. There are many types of redirects, but the commonly used ones are 301 and 302.

So, what is a 301 redirect? And, what is the difference between 301 and 302 redirects?

Technically, 301 is a permanent-redirections status code, meaning that the webpage under this URL has moved to a different URL address permanently. 302 means found. It means that the webpage is available, but it is temporarily somewhere else.

Why do You Need to Trace a Redirect?

If you are an SEO consultant, tracing redirects is a must. Still, there are other reasons why tracing a redirect can be a good habit:

–          Redirected URLs may contain malicious codes (malware, ransomware, etc.)

–          The URL might not be secure (https).

How to Redirect?

If you don’t want to interrupt SEO efforts, ensure that you’re redirecting the right way so that search engines can crawl pages. Depending on what you wish to get done, use one of the below methods –

–          Redirecting without changing the URL

–          Redirecting blogs from HTTP to HTTPS without a plugin

–          .htaccess Redirect

Redirects and SEO

The best redirect for SEO is a 301 redirect. It passes between 90-99% of link equity. Redirects do not hurt SEO, giving room to address issues until everything is implemented properly.

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top