Link

Các coupons & Deals của Host IT Smart năm 2021

Tất cả coupon của Host IT Smart đã hết hạn, nhưng bạn có thể thử một vài coupon cũ, thỉnh thoảng vẫn còn hiệu lực.

VPS@ RS. 300 /MONTH

Lần thử gần đây nhất: 890 Ngày, 14 Tiếng đồng hồ và 16 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

HOT OFFER WHICH CAN BEAT ANY OFFER
VPS@ Rs. 300 /Month
Product Features
2 GB RAM
2 Core CPU
15 GB SSD RAID 10
1 Dedicated IP
2 TB Bandwidth
100 Mbps Network-Speed

Dedicated Server Offer

Lần thử gần đây nhất: 362 Ngày, 15 Tiếng đồng hồ và 31 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

GET UPTO 24GB RAM at 2999 Rs OF 8GB
Product Features
Processor: 2x Intel Quad-Core Processor Xeon L5420
Hard Drive: 250 GB - 2TB SATA HDD (Variable)
Memory: 8GB-24 GB RAM (Variable)
Bandwidth: 20 TB/Month
CPU Speed: 2.50GHZ
Public Uplink: 1Gbps Port
IPV4 Addresses: 1 IP Addres

Book .COM for Rs. 99 / Month

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Book .COM for Rs. 99 / Month

Your DESI .LIFE .ROCKS

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Your DESI .LIFE .ROCKS @Rs 99 /month

.NET Bundle offer Domain Free with Windows Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

NET Bundle offer Domain Free with Windows Hosting @Rs.260 / month

Product Features
Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
5 Websites
Unlimited Subdomains
10 MYSQL Space
Unlimited E-Mail IDs

BIZ free With Linux Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

BIZ free With Linux Hosting @500 / month

Product Features

Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
Unlimited Websites
Unlimited E-Mail IDs
Unlimited Subdomains
Unlimited Database

ORG free with free Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

ORG Free With Linux Hosting @260 / month

INFO free With Reseller Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

INFO free With Reseller Hosting @495 / month
Product Features
130GB Disk Space
1800 GB/Month Bandwidth
Unlimited domains
Unlimited subdomains
Unlimited databases
Unlimited Email accounts

Domain With free Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

.INFO free With Reseller Hosting @495 / month

Get 75% OFF On VPS

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Get 75% OFF On VPS for 6 months @ 375 RS.

Product Features

Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
10 Websites
Unlimited E-Mail IDs
10 Subdomains
10 MYSQL Space
5 Park Domain
10 FTP Accounts

Now get 70% OFF on VPS for 3 month

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Re-Launch offer Now get 70% OFF on VPS for 3 month @ 450
Product Features
Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
10 Websites
Unlimited E-Mail IDs
10 Subdomains
10 MYSQL Space
5 Park Domain
10 FTP Accounts

SPECIAL PACKAGE OFFER

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Special Package Offer
Windows Hosting Performance Plan +Domain+SSL
₹899 Per Month

SPECIAL PACKAGE OFFER

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Special Package Offer
Linux Hosting Performance Plan +Domain+SSL

₹ 990 Per Month

SPECIAL PACKAGE OFFER

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

OFFER OF THE MONTH DEDICATED SERVER @ 2500*/MONTH
Product Features
Processor: 2x Intel Quad-Core Processor Xeon L5420
Hard Drive: 250 GB
Memory: 8GB RAM
Bandwidth: 20 TB/Month
CPU Speed: 2.50GHZ
Public Uplink: 1Gbps Port
IPV4 Addresses: 1 IP Addresses
OS: CentOS

FLAT 80% OFF VPS HOSTING

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Flat 80% OFF VPS HOSTING
Product Features
2 GB RAM
2 Core CPU
15 GB SSD RAID 10
1 Dedicated IP
2 TB Bandwidth
100 Mbps Network-Speed

GET 16 GB RAM @ PRICE OF 8GB

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Dedicated server
Dedicated server - Get 16 GB RAM @ the price of 8GB
Product Features
Processor: 2x Intel Quad-Core Processor Xeon L5420
Hard Drive: 500 GB
Memory: 16GB RAM
Bandwidth: 20 TB/Month
CPU Speed: 2.50GHZ
Public Uplink: 1Gbps Port
IPV4 Addresses: 1 IP Addresses
OS: CentOS

25% Discount on Shared Hosting

Lần thử gần đây nhất: 904 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 53 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2018

Grab 25% Instant Discount On Shared Hosting

Linux Hosting Offer

Lần thử gần đây nhất: 790 Ngày, 3 Tiếng đồng hồ và 10 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/03/2019

Get 10% off on Starter plan
Get 10% off on Starter plan, On Annual Subscription
Product Features
Linux Shared Hosting:
Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
1 Website
Unlimited E-mail IDs
1 Subdomain
2 MYSQL Space

VPS Hosting Offer

Lần thử gần đây nhất: 773 Ngày, 12 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/03/2019

80% off on INDIA DATA CENTER
Product Features
2 Core Processor
2 GB Gauranteed RAM
20 GB SSD With RAID 10

Get 10% off on Starter plan

Lần thử gần đây nhất: 799 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 48 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/03/2019

Get 10% off on Starter plan
Get 10% off on Starter plan, On Annual Subscription
Product Features
Linux Shared Hosting:
Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
1 Website
Unlimited E-mail IDs
1 Subdomain
2 MYSQL Space

VPS HOSTING 80% OFF

Lần thử gần đây nhất: 775 Ngày, 2 Tiếng đồng hồ và 43 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/03/2019

VPS HOSTING
80% off on INDIA DATA CENTER
Product Features
2 Core Processor
2 GB Gauranteed RAM
20 GB SSD With RAID 10

Hosting Starter Combo

Lần thử gần đây nhất: 774 Ngày, 20 Tiếng đồng hồ và 26 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 01/04/2019

Hosting Starter Combo
.LIFE/.ROCKS/.TODAY with Linux Hosting
Product Features
Domain:
Choose a name with the extention .rocks / .life / .today

Linux Shared Hosting:
Unlimited Webspace / Unlimited Bandwidth / 1 Website / Unlimited E-mail IDs / 1 Subdomain / 2 MYSQL Space

HOST10

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 40 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Host IT Smart

LINUX HOSTING OFFER

Get 10% Extra off on Starter Plan

Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
1 Website
Unlimited E-mail IDs
1 Subdomain
2 MYSQL Space

HOST10

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

WINDOWS HOSTING OFFER

Get 10% Extra off on starter Plan

250 MB Webspace
50 GB Bandwidth
Website
25 E-Mail IDs
1 MSSQL-MYSQL Space

HOSTCOMBO222

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Web Hosting Combo Offer
Hosting - Choose any hosting from Linux / Wordpress / Java / E-commerce
Domain - Get .com extention
SSL - Single Domain / $10000 Warranty / Domain Validation
₹222 Per Month

VPS COMBO

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Buy any VPS plan and you will get 5% discount on SSL Starter
VPS - 2GB - 8GB RAM / 2 Core - 4 Core CPU / 20GB - 120GB SSD RAID 10 / 1 Dedicated IP / 2 TB Bandwidth/ 100 Mbps Network-Speed
SSL - Single Domain / $10000 Warranty / Domain Validation

₹507 Per Month

PAY LESS ON HOSTING + SSL

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Hosting + SSL
Hosting - Choose any hosting from Linux / Wordpress / Java / E-commerce
SSL - Single Domain / $10000 Warranty / Domain Validation
Applicable On Annual Subscription Only

₹168 Per Month

LINUX HOSTING STARTER COMBO

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Linux Hosting Starter Combo
Choose a name with the TLDs .xyz / .fun / .top
Choose Hosting - Unlimited Webspace
Unlimited Bandwidth
1 Website
Unlimited E-mail IDs
1 Subdomain
2 MYSQL Space
Applicable On Annual Subscription Only

COMBOWIN

Lần thử gần đây nhất: 742 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 45 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019

Windows Hosting Starter Combo
Domain - Choose a name with extention .xyz / .fun / .top
Hosting - 250 MB Webspace / 50 GB Bandwidth / 1 Website / 25 E-mail IDs / 1 MSSQL/MYSQL Space ₹123 Per Month

Dedicated Server Offer

Lần thử gần đây nhất: 496 Ngày, 8 Tiếng đồng hồ và 1 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2019

GET UPTO 24GB RAM at 2999 Rs OF 8GB
Product Features
Processor: 2x Intel Quad-Core Processor Xeon L5420
Hard Drive: 250 GB - 2TB SATA HDD (Variable)
Memory: 8GB-24 GB RAM (Variable)
Bandwidth: 20 TB/Month
CPU Speed: 2.50GHZ
Public Uplink: 1Gbps Port
IPV4 Addresses: 1 IP Addresses
OS: CentOS

Coupon cũ

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,45 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more